Etymology

2. escadrille

noun. a small squadron.

Etymology

  • escadrille (French)