Synonyms
Antonyms
Etymology

1. eremite

noun. a Christian recluse.

Synonyms

  • anchorite
  • hermit

Antonyms

  • nonreligious person
  • impious
  • irreligious

Etymology

  • eremita (Latin)
  • ἐρημίτης (Ancient Greek (to 1453))

Featured Games

Synonym.com