Table of Contents
Synonyms
Etymology

1. epiphenomenon

noun. a secondary phenomenon that is a by-product of another phenomenon.

Synonyms

Etymology

  • epi- (English)
  • ἐπί (Ancient Greek (to 1453))
  • phenomenon (English)
  • phaenomenon (Latin)