Synonyms and Antonyms for ephemera

1. ephemera (n.)

something transitory; lasting a day

Synonyms: Antonyms:
x