Synonyms and Antonyms for enjoyably

1. enjoyably (adv.)

in an enjoyable manner

Synonyms: Antonyms:
x