Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Encephalitis

 • osteoarthritis
 • meningitis
 • mastoiditis
 • laryngitis
 • hepatitis
 • gastritis
 • bronchitis
 • detritus
 • arthritis
 • zemaitis
 • unitas
 • fleitas
 • titus
 • situs

How do you pronounce encephalitis?

Pronounce encephalitis as ɛnˌsɛfəˈlaɪtəs.

US - How to pronounce encephalitis in American English

UK - How to pronounce encephalitis in British English

Sentences with encephalitis


1. Noun, singular or mass
Japanese encephalitis may also be a risk if you are visiting rural farming areas.