Synonyms for elliotts-goldenrod

1. Elliotts goldenrod (n.)

a variety of goldenrod

Synonyms:
x