Synonyms
Antonyms
Etymology

1. ego

noun. ['ˈiːgoʊ'] an inflated feeling of pride in your superiority to others.

Etymology

 • ego (Latin)

Rhymes with Ego

 • rodrigo
 • mandigo
 • pherigo
 • perrigo
 • pedigo
 • manigo
 • latigo
 • darrigo
 • amerigo
 • trigo
 • perigo
 • frigo
 • arrigo
 • vigo
 • rigo
 • igoe
 • igo

How to spell ego? Is it igo? Or ijoo? Common misspellings are:

 • igo
 • ijoo

2. ego

noun. ['ˈiːgoʊ'] your consciousness of your own identity.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • ego (Latin)

3. ego

noun. ['ˈiːgoʊ'] (psychoanalysis) the conscious mind.

Synonyms

Etymology

 • ego (Latin)