Synonyms
Antonyms
Etymology

1. edacity

noun. extreme gluttony.

Synonyms

 • rapaciousness
 • gluttony
 • voraciousness
 • rapacity
 • esurience

Antonyms

 • abstemious
 • temperance
 • venial sin
 • contentment

Etymology

 • edacitas (Latin)

Featured Games

2. edacity

noun. excessive desire to eat.

Synonyms

 • voraciousness
 • hungriness
 • hunger
 • ravenousness
 • esurience

Antonyms

 • be well

Etymology

 • edacitas (Latin)
Synonym.com