Table of Contents
Synonyms
Antonyms
Etymology

2. edacity

noun. excessive desire to eat.

Antonyms

Etymology

  • edacitas (Latin)