Synonyms and Antonyms for dovish

1. dovish (adj.)

opposed to war

Synonyms: Antonyms:
x