Synonyms for dostoyevskian

1. Dostoyevskian (adj.)

of or relating to or in the style of Feodor Dostoevski

Synonyms: