Synonyms and Antonyms for dolichocephalic

1. dolichocephalic (adj.)

having a relatively long head with a cephalic index of under 75

Synonyms: Antonyms:

2. dolichocephalic (n.)

an adult with a long narrow head

Synonyms: Antonyms: