Synonyms and Antonyms for doff

1. doff (v.)

remove

Synonyms: Antonyms: