Synonyms
Etymology

1. dodo

noun. ['ˈdoʊdoʊ'] someone whose style is out of fashion.

Etymology

  • doudo (Portuguese)

Rhymes with Dodo

  • quasimodo
  • hakuhodo
  • komodo
  • kyodo
  • chiodo
  • kodo
  • hodo
  • bodo

How do you pronounce dodo?

Pronounce dodo as ˈdoʊdoʊ.

US - How to pronounce dodo in American English

UK - How to pronounce dodo in British English