Synonyms and Antonyms for disrobe

1. disrobe (v.)

get undressed

Synonyms: Antonyms: