Synonyms and Antonyms for dishevel

1. dishevel (v.)

disarrange or rumple; dishevel

Synonyms: Antonyms: