Synonyms for dimetane

1. Dimetane (n.)

antihistamine (trade name Dimetane) used to treat hypersensitivity reactions (as rhinitis)

Synonyms:
x