Synonyms for diamondback-rattlesnake

1. diamondback rattlesnake (n.)

large deadly rattlesnake with diamond-shaped markings

Synonyms:

3. diamondback (n.)

large deadly rattlesnake with diamond-shaped markings

Synonyms:
x