Synonyms and Antonyms for devein

1. devein (v.)

remove the dark dorsal vein of (a shrimp)

Synonyms: Antonyms: