Synonyms and Antonyms for devastating

1. devastating (adj.)

making light of

Synonyms: Antonyms:

2. devastating (adj.)

wreaking or capable of wreaking complete destruction

Synonyms: Antonyms:

3. devastating (adj.)

physically or spiritually devastating; often used in combination

Synonyms: Antonyms: