Rhymes with Descartes

 • restart
 • mccartt
 • mccart
 • k-mart
 • kabart
 • impart
 • goulart
 • depart
 • bossart
 • start
 • smartt
 • smart
 • apart
 • ahart
 • tartt
 • tarte
 • tart
 • schardt
 • parte
 • part
 • marte
 • mart
 • mahrt
 • heart
 • hartt
 • harte
 • hart
 • hardt
 • fart
 • dartt

How do you pronounce descartes?

Pronounce descartes as deɪˈkɑrt.

US - How to pronounce descartes in American English

UK - How to pronounce descartes in British English