Synonyms for deipnosophist

1. deipnosophist (n.)

someone skilled at informal chitchat

Synonyms: