Synonyms and Antonyms for debark

1. debark (v.)

go ashore

Synonyms: Antonyms:
x