Synonyms
Antonyms
Etymology

1. cyclotron

noun. ['ˈsaɪklətrɑːn'] an accelerator that imparts energies of several million electron-volts to rapidly moving particles.

Antonyms

Etymology

 • -tron (English)
 • -τρον (Ancient Greek (to 1453))
 • cyclo- (English)
 • κύκλος (Ancient Greek (to 1453))

Rhymes with Cyclotron

 • aequitron
 • agouron
 • altron
 • certron
 • chemetron
 • chevron
 • electron
 • elektron
 • enron
 • eron
 • interferon
 • interferon
 • invitron
 • milacron
 • negatron
 • nephron
 • oxymoron
 • phototron
 • solitron
 • tebuthiuron

How do you pronounce cyclotron?

Pronounce cyclotron as ˈsaɪklətrɑn.

US - How to pronounce cyclotron in American English

UK - How to pronounce cyclotron in British English