Synonyms
Etymology

1. counterexample

noun. refutation by example.

Synonyms

Etymology

  • counter- (English)
  • example (English)
  • example (Middle English (1100-1500))