Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Cornucopia

  • dinotopia
  • comicopia
  • hyperopia
  • fruitopia
  • utopia
  • ethiopia
  • tropea
  • myopia

How do you pronounce cornucopia?

Pronounce cornucopia as ˌkɔrnəˈkoʊpiə.

US - How to pronounce cornucopia in American English

UK - How to pronounce cornucopia in British English