Synonyms
Etymology

Rhymes with Cockatoo

  • cosatu
  • goto
  • hutu
  • mobutu
  • mobutu
  • qiaotou
  • tutu

How do you pronounce cockatoo?

Pronounce cockatoo as ˈkɑkəˌtu.

US - How to pronounce cockatoo in American English

UK - How to pronounce cockatoo in British English