Synonyms
Etymology

Rhymes with Chronic Bronchitis

 • osteoarthritis
 • encephalitis
 • meningitis
 • mastoiditis
 • laryngitis
 • hepatitis
 • gastritis
 • detritus
 • arthritis
 • zemaitis
 • unitas
 • fleitas
 • titus
 • situs

3. chronic

adjective. ['ˈkrɑːnɪk'] habitual.

Synonyms

Antonyms

4. chronic

adjective. ['ˈkrɑːnɪk'] of long duration.

Synonyms