Synonyms and Antonyms for childlike

1. childlike (adj.)

befitting a young child

Synonyms: Antonyms:

2. childlike (adj.)

exhibiting childlike simplicity and credulity

Synonyms: Antonyms: