Synonyms for chenopodium-hybridum

1. Chenopodium hybridum (n.)

herb considered fatal to swine

Synonyms:
x