Synonyms

Rhymes with Chennai

  • gemini
  • goldeneye
  • sinai
  • termini

How do you pronounce chennai?

Pronounce chennai as ˈʧɛˌnaɪ.

US - How to pronounce chennai in American English

UK - How to pronounce chennai in British English

Sentences with chennai


1. Noun, singular or mass
This woven, fringe chennai throw pillow