Synonyms
Etymology

1. chart

noun. ['ˈtʃɑːrt'] a visual display of information.

Etymology

 • charte (Middle French (ca. 1400-1600))
 • charta (Latin)

Rhymes with Chart

 • restart
 • mccartt
 • mccart
 • k-mart
 • kabart
 • impart
 • goulart
 • descartes
 • depart
 • bossart
 • start
 • smartt
 • smart
 • apart
 • ahart
 • tartt
 • tarte
 • tart
 • schardt
 • parte
 • part
 • marte
 • mart
 • mahrt
 • heart
 • hartt
 • harte
 • hardt
 • fart
 • dartt

How do you pronounce chart?

Pronounce chart as ʧɑrt.

US - How to pronounce chart in American English

UK - How to pronounce chart in British English

2. chart

verb. ['ˈtʃɑːrt'] make a chart of.

Etymology

 • charte (Middle French (ca. 1400-1600))
 • charta (Latin)

3. chart

noun. ['ˈtʃɑːrt'] a map designed to assist navigation by air or sea.

Etymology

 • charte (Middle French (ca. 1400-1600))
 • charta (Latin)

4. chart

verb. ['ˈtʃɑːrt'] plan in detail.

Etymology

 • charte (Middle French (ca. 1400-1600))
 • charta (Latin)

5. chart

verb. ['ˈtʃɑːrt'] represent by means of a graph.

Synonyms

Etymology

 • charte (Middle French (ca. 1400-1600))
 • charta (Latin)