Synonyms

1. Chara

noun. green algae common in freshwater lakes of limestone districts.

Synonyms

 • family Characeae
 • genus Chara
 • Characeae

Featured Games

Rhymes with Chara

 • kashiwahara
 • guadalajara
 • brizzolara
 • timisoara
 • matsubara
 • carbonara
 • alcantara
 • yoshihara
 • uenohara
 • sugihara
 • seminara
 • przywara
 • nakahara
 • muhabara
 • miyahara
 • lacovara
 • kuwahara
 • kurihara
 • kawahara
 • hagiwara
 • fujiwara
 • caracara
 • zangara
 • vizcarra
 • uyehara
 • sankara
 • samsara
 • ohkawara
 • mortara
 • mazzara

How do you pronounce chara?

Pronounce chara as ˈʧɑrə.

US - How to pronounce chara in American English

UK - How to pronounce chara in British English

Sentences with chara


1. Noun, singular or mass
Stonewort, plankton algae and chara can be found in many rivers and streams.

Synonym.com