Synonyms
Etymology

1. bronchitis

noun. ['brɑːŋˈkaɪtəs'] inflammation of the membranes lining the bronchial tubes.

Synonyms

 • bronchiolitis
 • respiratory illness
 • bronchospasm
 • respiratory disorder
 • respiratory disease

Etymology

 • bronchus (Latin)

Featured Games

Words that Rhyme with Bronchitis

 • osteoarthritis
 • encephalitis
 • meningitis
 • mastoiditis
 • laryngitis
 • hepatitis
 • gastritis
 • detritus
 • arthritis
 • zemaitis
 • unitas
 • fleitas
 • titus
 • situs

Example sentences of the word bronchitis


1. Noun, singular or mass
The Benjamin tree of Java is used for inhalers to treat bronchitis.

Synonym.com