Synonyms for brezhnev

1. Brezhnev (n.)

Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)

Synonyms: