Synonyms for bolshevistic

1. Bolshevistic (adj.)

of or relating to Bolshevism

Synonyms: