Synonyms and Antonyms for bolshevism

1. Bolshevism (n.)

Soviet communism

Synonyms: Antonyms:
x