Synonyms for bodhisattva

1. Bodhisattva (n.)

Buddhist worthy of nirvana who postpones it to help others

Synonyms:
x