Synonyms for boddhisatva

1. Boddhisatva (n.)

Buddhist worthy of nirvana who postpones it to help others

Synonyms: