Synonyms and Antonyms for blandish

1. blandish (v.)

praise somewhat dishonestly

Synonyms: Antonyms: