Synonyms
Antonyms
Etymology

1. birdhouse

noun. ['ˈbɝːdhaʊs'] a shelter for birds.

Antonyms

Etymology

  • bird (English)
  • brid (Middle English (1100-1500))
  • house (English)
  • hous (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Birdhouse

  • althaus
  • oberhaus
  • osterhaus
  • wursthaus