Synonyms

1. Bedouin

noun. a member of a nomadic tribe of Arabs.

Synonyms

Rhymes with Bedouin

 • anyone
 • arwen
 • awan
 • baldwin
 • chautauquan
 • edwin
 • gawain
 • genuine
 • goguen
 • harlequin
 • hudwon
 • iowan
 • irwin
 • iwen
 • kerwen
 • mequon
 • penguin
 • radwan
 • salwen
 • sequin

How do you pronounce bedouin?

Pronounce bedouin as ˈbɛdəwən.

US - How to pronounce bedouin in American English

UK - How to pronounce bedouin in British English