Etymology

Rhymes with Babushka

  • gruszka
  • huschka
  • kokoschka
  • kokoszka
  • kruszka
  • liszka
  • matuschka
  • myszka
  • pietruszka

How do you pronounce babushka?

Pronounce babushka as bəˈbʊʃkə.

US - How to pronounce babushka in American English

UK - How to pronounce babushka in British English

Sentences with babushka


1. Noun, singular or mass
Bad hair days are perfect for the babushka.