Synonyms

Rhymes with Ataxia

 • alexia
 • alicea
 • aloisia
 • aloysia
 • alysia
 • anorexia
 • blasia
 • celosia
 • dambrosia
 • derosia
 • dosia
 • dulcea
 • dyslexia
 • echinacea
 • elsea
 • eudosia
 • eudoxia
 • gelasia
 • grassia
 • horacia

How do you pronounce ataxia?

Pronounce ataxia as ˈeɪˈtæksiə.

US - How to pronounce ataxia in American English

UK - How to pronounce ataxia in British English