Synonyms and Antonyms for asinine

1. asinine (adj.)

devoid of intelligence

Synonyms: Antonyms:
x