Synonyms for arthrosporous

1. arthrosporous (adj.)

of or relating to arthrospores

Synonyms: