1. Appalachian

noun. a native or inhabitant of Appalachia.

Rhymes with Appalachian

  • strachan
  • vachon
  • sachin
  • patchen

How do you pronounce appalachian?

Pronounce appalachian as ˌæpəˈlæʧən.

US - How to pronounce appalachian in American English

UK - How to pronounce appalachian in British English