Synonyms for apotheosize

1. apotheosize (v.)

deify or glorify

Synonyms: