Synonyms
Etymology

1. Apollo

noun. (Greek mythology) Greek god of light; god of prophecy and poetry and music and healing; son of Zeus and Leto; twin brother of Artemis.

Synonyms

Etymology

 • Ἀπόλλων (Ancient Greek (to 1453))

Rhymes with Apollo

 • garofalo
 • garafalo
 • pangallo
 • margalo
 • khumalo
 • gonzalo
 • carballo
 • arevalo
 • arebalo
 • vassallo
 • strollo
 • ruffalo
 • musalo
 • metallo
 • manalo
 • lovallo
 • figallo
 • depalo
 • cefalo
 • swallow
 • dzialo
 • carollo
 • zollo
 • wallow
 • wallo
 • solow
 • salo
 • rollo
 • mollo
 • malo

How do you pronounce apollo?

Pronounce apollo as əˈpɑloʊ.

US - How to pronounce apollo in American English

UK - How to pronounce apollo in British English