Synonyms for antisatellite

1. antisatellite (adj.)

of or relating to a system to destroy satellites in orbit

Synonyms: